top of page
banner pro chaow.jpg

PRO CHAOW CHAOWARAT

ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการโรงเรียนสอนกอล์ฟเชาวรัตน์ โดยการ รับรองของกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 ปัจจุบัน มีทั้งหมด 12 สาขา

ผู้ฝึกสอนให้ทีมนักกีฬานักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา นักเรียนอาเซี่ยน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ถึง 2557 และเป็นผู้จัดกิจกรรมหลากหลาย และสร้างนักกอล์ฟให้มีฝีมือในระดับแนวหน้าของเมืองไทยมามากกว่า 20 ปี

ทำหลักสูตรการเรียนกอล์ฟของคนไทยโดยไม่ต้องพึ่งพาหลักสูตรต่างชาติ

จัดตั้งโรงเรียนสอนกอล์ฟเชาวรัตน์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 โดย ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการตลอดระยะ 17  ปีที่ ผ่านมาสามารถสร้างนักกอล์ฟได้ทุกระดับตั้งแต่มือใหม่มากกว่า 10,000 คน จนถึงมืออาชีพมากกว่า 500 คน

 

มีหลักสูตรโดดเด่น เป็นของตัวเอง มีทีมงานมากกว่า 40 คน มีสาขา 12 สาขา

 

เป็นที่ยอมรับว่าเป็นสถาบันสอนกอล์ฟอันดับหนึ่งของเมืองไทย จัด กิจกรรมหลากหลาย สร้างนักกอล์ฟให้มีฝีมือในระดับแนวหน้า ของเมืองไทย

ร่วมผลักดันและร่วมสร้างหลักสูตรในระดับมหาวิทยาลัย และกระตุ้นวงการกอล์ฟให้ตื่นตัว

ร่วมทำโครงการบริหารจัดการกีฬากอล์ฟ ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง จนเป็นที่ยอมรับในสังคมกอล์ฟปัจจุบัน และมีสถาบันการศึกษาอื่นๆใช้เป็นแนวทางในการเปิดหลักสูตรตามมา

ในปี พ.ศ. 2588 ร่วมจัดทำหลักสูตรการอบรมกอล์ฟระยะสั้นที่ใช้ชื่อว่า “นักปกครองระดับสูง กอล์ฟ ธรรมศาสตร์” หรือ “นกธ” ของคณะเวชศาสตร์ มีผู้ให้ความสนใจสมัครเรียนมาก เกิดการกระตุ้นวงการกอล์ฟให้ตื่นตัว

ร่วมผลักดัน และสร้างหลักสูตรกีฬา กอล์ฟอาชีพเป็นครั้งแรกของประเทศไทย

ด้วยประสบการณ์ ที่เป็นครูมา 11 ปี ได้รับรู้ มีประสบการณ์จากต่างประเทศ และเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬา จึงได้เป็นผู้ผลักดันและสร้างหลักสูตรการเรียนเพื่อการเป็นนักกอล์ฟอาชีพของประเทศไทยขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทยเมื่อปี 2543 ในนามกรรมการสมาคมกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยใช้ชื่อว่าหลักสูตรคลาส เอ แห่งชาติ โดยทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการควบคุมหลักสูตร จนถึงปี พ.ศ. 2548 แต่ปัจจุบันนี้ทางสมาคมกอล์ฟฯ อาชีพได้ดำเนินการเอง เปลี่ยนเป็นหลักสูตร Golf Instructor และยังคงทำหน้าที่เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่สอนผ่านเป็นนักกอล์ฟอาชีพของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย และสมาคมกอล์ฟอาชีพสตรีในบางปี

เป็นผู้เชี่ยวชาญบรรยายพิเศษของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับผู้ฝึกสอนและกอล์ฟ

รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษและวิทยากรของโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการกีฬากอล์ฟ คณะวิทยาการจัดการ

เป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชา “การเป็นผู้ฝึกสอนกอล์ฟ” สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม และสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี

สอนวิชาเลือกกอล์ฟให้นักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

image pro chaow education.png

EDUCATION

เคยศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย วิชาเอก จิตวิทยาการกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน จ.ชลบุรี (จบคอร์สเวิร์ค)

ปริญญาโท สาขาพลศึกษาและการออกกำลังกาย วิชาเอก โค้ชชิ่ง (Coaching) จาก TSUKUBA UNIVERSITY ประเทศญี่ปุ่น  ปี พ.ศ. 2534

ปริญญาตรี สาขาพลศึกษา จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พลศึกษา) ปีพ.ศ. 2526

อนุปริญญา สาขาพลศึกษา จากวิทยาลัยพลศึกษากรุงเทพ ปี พ.ศ.2524

EXPERIENCE

อดีตข้าราชการอาจารย์ 2 ระดับ 5 วิทยาลัยพลศึกษากรุงเทพ ลาออกเมื่อปี พ.ศ. 2538 เพื่อมาประกอบอาชีพเกี่ยวกับการสอนกอล์ฟอย่างเต็มตัว รวมระยะเวลารับราชการ 11 ปี

ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการโรงเรียนสอนกอล์ฟเชาวรัตน์ โดยการรับรองของกระทรวงศึกษา ธิการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 ปัจจุบันมีทั้งหมด 12 สาขา

กรรมการผู้ร่างหลักสูตรหลักสูตรบริหารธุรกิตบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการกอล์ฟ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตั้งแต่ปี 2546 และเป็นอาจารย์ผู้สอนประจำโครงการตั้งแต่แรก มาถึงปี 2551

กรรมการผู้ร่างหลักสูตร วิชาผู้ฝึกสอนกอล์ฟ สถาบันการพลศึกษา และผู้สอนที่สถาบัน การพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 - 2558

เป็นผู้ฝึกสอนให้ทีมนักกีฬานักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬานักเรียนอาเซี่ยน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ถึง 2557

image pro chaow experience.png

อาจารย์ประจำภาควิชาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและพัฒนากีฬา คณะเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี พ.ศ.2558 ถึง 2559

golf online image.jpg

YAKTEEGOLF

GOLF ONLINE

โปรเชาว์ จัดทำสื่อการเรียนการสอนแบบ online เพื่อให้ความรู้เป็นวิทยาทานกับคนทั่วไป ที่ต้องการเรียนรู้กอล์ฟด้วยตัวเอง โดยสอนสด LIVE ผ่านหน้าสื่อออนไลน์ Facebook และลงคลิปในช่อง Youtube อย่างต่อเนื่อง

GOLF THAI TO THE WORLD
FOUNDATION

ก่อตั้งมูลนิธิกอล์ฟไทยสู่กอล์ฟโลก โดยมีวัตถุประสงค์ในการผลักดัน สร้างโอกาสให้นักกอล์ฟไทยไปสู่ระดับโลก เพื่อสร้างชื่อเสียงกลับสู่ประเทศ  โดยปัจจุบันมีนักกีฬาอยู่ในการสนับสนุนของมูลนิธิ 6 คน ซึ่งเริ่มมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในวงการกอล์ฟ ด้วยการคว้าแชมป์ ในรายการสำคัญต่างๆ   ปัจจบันมูลนิธิฯ เปิดรับการบริจาคทั้งทุนทรัพย์และอุปกรณ์กีฬา เพื่อหารายได้มาสนับสนุนนักกีฬาเหล่านี้

foundation.jpg
3 column pro chaow image_proshop.jpg

GOLF THAI DONATE SHOP

จัดตั้ง Golf Thai Donate Shop เพื่อรับบริจาคอุปกรณ์กอล์ฟที่เหลือใช้ เพื่อนำมาขายและนำรายได้สนับสนุนนักกีฬา  โดยอุปกรณ์ที่ขายไม่ได้เกิน 6 เดือน จะนำไปมอบให้กับนักกีฬาในชนบทที่ขาดแคลน

3 column pro chaow image_fit4better.jpg

FIT 4 BETTER

ก่อตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพเด็ก Fit4Better (ฟิตฟอร์เบทเทอร์) ในสนามไดร์ฟกอล์ฟธนบุรี ถ.พระราม 2 ( ภายในสถานที่เดียวกับ สำนักงานใหญ่ CGA ) โดยมีแนวคิดหลัก คือ การพัฒนาเด็กและเยาวชนให้พร้อมทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพื่อเป็นรากฐานสำคัญในการดำรงชีวิต

3 column pro chaow image_cgatoken.jpg

CGA TOKEN

CGA Token มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการส่งเสริมนักกอล์ฟเยาวชนที่มีโอกาสน้อย แต่มีศักยภาพของไทย เพื่อมุ่งเป้าเป็นนักกอล์ฟอาชีพ โดยจะตอบแทน และสมนาคุณให้กับผู้ที่บริจาค เป็นสปอนเซอร์ สนับสนุนมูลนิธิฯ โรงเรียน หรือตัวนักกีฬา

PROFESSIONAL TRAINING COURSE

2528

2529

2535

2537

2540

2542

2543

2544

2546

2550

2551

2552

2559

2560

2563

เข้าอบรมธุรกิจกีฬา จัดโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผ่านการอบรมการสอนยิมนาสติคลีลาใหม่ ประกอบดนตรี

ผ่านการอบรมพัฒนาทักษะการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬายิงปืนสมาคมยิงปืนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ผ่านการอบรมหลักสูตร การเป็นผู้สอนกอล์ฟ ของโรงเรียนการศึกษากอล์ฟไทย

ผ่านการอบรมหลักสูตร การเป็นครูสอนกอล์ฟจากสหพันธ์ครูสอนกอล์ฟแห่งอเมริกา (United State Golf Teacher Federation: USGTF)

ผ่านการอบรมหลักสูตร PING Custom Club Fitting Training

ผ่านการสอบเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย

ผ่านการอบรมผู้ฝึกสอนนักกีฬาทีมชาติ

ผ่านการอบรมเป็นผู้ตัดสินกอล์ฟของสโมสรกอล์ฟรอยัลและเอนเซียนแห่งเซนด์แอนดรูส์ 

เป็นคณะกรรมการกีฬากอล์ฟอาชีพ การกีฬาแห่งประเทศไทย

ผ่านการอบรมเป็นผู้ฝึกสอนกอล์ฟระดับชาติ และนานาชาติ ของสมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย

เป็นกรรมการบริหารชมรมกอล์ฟการกีฬาแห่งประเทศไทย

เป็นคณะกรรมการพิจารณายกร่างบทบัญญัติว่าด้วยกฎหมายกีฬาเพื่อการอาชีพ (ร่าง พ.ร.บ.กีฬาอาชีพ)

ผ่านการอบรมหลักสูตรการฝึกสอนระดับชาติ (International Certification Sports Coaching: ICSC) โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับUnited State Sports Academy (USSA)

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิประจำสถาบันการพลศึกษากรุงเทพ

เป็นกรรมการและผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผ่านการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการกีฬาระดับชาติ (International Certification Sports Management: ICSM) โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ United State Sports Academy (USSA)

อบรมต่อเนื่องและศึกษาดูงานด้านการฝึกสอนและการบริหารจัดการกีฬา ระดับนานาชาติ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ผ่านการอบรมหลักสูตร Sport Leaders Programme โดย World Academy of Sport ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย (SAT)

ผ่านการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการกีฬาระดับนานาชาติ (2017 Sport Executive Development Program for International Excellence) โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ World Association for Sport Management

เปิดศูนย์พัฒนาศักยภาพเด็ก FIT4BETTER

banner bottom C.jpg

INTERNATIONAL VISION

ประเทศไทยมีความพร้อมที่จะสร้างนักกอล์ฟให้มีคุณภาพให้ทัดเทียมสู้กับต่างชาติได้ ด้วยความพร้อมของบุคคลากร เทคโนโลยี สนาม อากาศ ความมั่นคงของประเทศ ในการสร้างนักกอล์ฟอาชีพเพื่อเข้าแข่งขันในทัวร์นาเม้นท์ระดับโลก ทำเงินรางวัลเข้าประเทศ อีกทั้งสร้างเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้กอล์ฟแห่งใหม่ ของโลกที่ชาวต่างชาติจะสนใจมาเรียนและฝึกหัด

bottom of page